Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Yatay - Dikey Geçiş

Kurum içi (Hacettepe Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesine bağlı programları arasında) ve kurum dışı (yurt içi-dışı diğer üniversitelerin Kimya Mühendisliği programlarına) yatay geçiş işlemleri 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmış olan ve üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş olan yönergeler çerçevesinde yapılır. Güncel yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurum İçi Yatay Geçiş

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularındaki başvuru kriterleri ve değerlendirme yöntemleri Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği 06.03.2013 tarihli ve 2013-95 sayılı “Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi”nde sunulmuştur. Bölümümüzün önerisiyle, Fakülte Yönetim Kurulu’nca saptanan kontenjanlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilir ve başvurular kabul edilir. Kurum içi yatay geçiş için başvuran öğrencilerin geldikleri programda en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olması ve en az 2.75/4.00 akademik ortalamaya sahip olmaları beklenir.

Öğrenciler kurum içi yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlar arasında geçiş yapılabilir. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim verdiğinden, Türkçe eğitim yapan programlardan yapılacak geçişlerde, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgelerinin YDY tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Değerlendirme (sıralama) ilgili yönergeye göre aşağıdaki formül esas alınarak yapılır:

Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYS yerleşme puanı = X
Geçiş yapmak istediği bölümün ÖSYS taban puanı = Y
Genel akademik ortalama = Z (100’lük sistem)
Değerlendirmeye esas puan = [X/Y x 100 x 0.50] + [Z x 0.50]
Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek adaylar Dekanlıkça belirlenir; Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında kesin kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlararası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularındaki başvuru kriterleri ve değerlendirme yöntemleri Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği 01.11.2017 tarihli ve 2017-371 sayılı “Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nde sunulmuştur. Kurumlarası yatay geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. Başvuru tarihleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilir. Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı sınav ve puan türü ile öğrenci alan eşdeğer düzeydeki programları arasında yapılır. Başvuru için, öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm derslerden başarılı olması ve genel akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 3.50 olması gerekmektedir. Yapılacak olan başvurularda, YDY tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında başarılı olmak ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgelerinin YDY tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin kayıtlı oldukları programda disiplin cezası almadıklarını da belgelemeleri gerekmektedir. Yatay geçiş başvuruları, ÖİDB'ye şahsen ya da posta, faks ve diğer yollarla yapılabilir. Değerlendirme ilgili yönergeye göre aşağıdaki formül esas alınarak yapılır:

Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYS yerleşme puanı = X
Geçiş yapmak istediği bölümün ÖSYS taban puanı = Y
Genel akademik ortalama = Z (100’lük sistem)
Değerlendirmeye esas puan = [X/Y x 100 x 0.80] + [Z x 0.20]

 

YÖK Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçiş İşlemleri

Fakültemiz programlarına “Ek Madde 1” kapsamında yatay geçiş işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamdaki geçiş işlemleri YÖK tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslara göre (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri) gerçekleştirilmektedir. Ek Madde 1 kapsamında geçiş yapılabilmesi için öğrencinin ÖSYS sınavına girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına (aynı türdeki puanlar) eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Başvuru tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgiler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilir. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek adaylar Dekanlıkça belirlenir; Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla, kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilir.

 

Dikey Geçiş

Dikey geçişle Bölümümüze yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. “Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliğe İlişkin Esas ve İlkeler” kapsamında, dikey geçiş sınavı ile üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin yalnızca ortak zorunlu dersleri eşdeğer sayılarak intibakları 1. sınıf 1. döneme yapılır.