Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Program Çıktıları

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri ile;

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanında temel bilgileri kazanır; bu bilgileri karmaşık kimya mühendisliği problemlerine ve yeni teknolojilere uygulayabilir.

 2. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak takip edebilir.

 3. Kimya mühendisliğinde karmaşık bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını gerçekçi kısıtlar altında ölçeklendirip projelendirebilir, tasarım ve üretim raporunu hazırlayabilir.

 4. Bilgisayar destekli teknik resim becerisini kimya mühendisliği tasarım ve uygulamasında etkin kullanabilir.

 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde seçip kullanabilir.

 6. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlar.

 7. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir.

 8. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz edip yorumlayarak yazılı bir rapor şeklinde sunabilir.

 9. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.

 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak talimat alıp verebilir; fikirlerini İngilizce, sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilir.

 11. Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir ve etik ilkelerine uygun davranır.

 12. Proje planlama ve organizasyon, kalite yönetimi, risk yönetimi, çevre ve iş güvenliği gibi mesleki uygulamalar ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgili; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 13. Kimya mühendisliğinde hızlı bir gelişme gösteren Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile Malzeme Bilimi ve Teknoloji alanlarının en az birinde temel bilgi kazanır.